Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
K.M. Boer h/o Zorro’s ZadelService gevestigd te Moordrecht hierna te noemen Zorro’s Zadelservice.
1-2 De opdracht of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Zorro’s ZadelService zijn bindend.

Artikel 3 Overeenkomst

3-1 Elke met Zorro’s ZadelService aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Zorro’s ZadelService zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
3-2 Eigenschappen van het aangebodene zoals maten, kleur, gewicht enz., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Zorro’s ZadelService bij de aanbieding verstrekt, zijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Prijzen

4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al zijn deze het gevolg van reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts dan fatale termijnen indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever Zorro’s ZadelService schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor Zorro’s ZadelService de goederen te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten. Onder deze beletselen worden uitdrukkelijk verstaan niet tijdige levering aan Zorro’s ZadelService door diens leveranciers.
5-2 Bestelde en niet door de opdrachtgever afgenomen goederen na het verstrijken van de leveringstermijnstaan voor rekening en risico van de opdrachtgever te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6 Annuleren

6-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Zorro’s ZadelService reeds aangeschafte materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Zorro’s ZadelService gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
6-2 Opdrachtgever zal eveneens aan Zorro’s ZadelService als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Zorro’s ZadelService te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
6-3 Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Zorro’s ZadelService zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht

7-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7-2 Wijzigingen aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Zorro’s ZadelService buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 8 Vervoer

8-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Zorro’s ZadelService aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Afspraken

9-1 Afspraken die niet minimaal 24 uur vantevoren worden afgezegd zijn het volledige bedrag verschuldigd aan Zorro’s ZadelService

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

10-1 Opdrachtgever machtigt Zorro’s ZadelService om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Zorro’s ZadelService gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11-1 Zorro’s ZadelService is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a)Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven.
b)Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
11-2 Zorro’s ZadelService is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor zover zijn verzekering dit dekt aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en)
11-3 Zorro’s ZadelService zal in beginsel niet gehouden zijn geleden gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 12 Gebreken

12-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Zorro’s ZadelService terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
12-2 Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12-3 Zorro’s ZadelService dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
12-4 Indien de reclame naar het oordeel van Zorro’s ZadelService juist is zal Zorro’s ZadelService hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
12-5 Zorro’s ZadelService garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Zorro’s ZadelService sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, uit.
12-6 Zorro’s ZadelService zal na het reclameren van een niet juiste pasvorm binnen 2 weken na het aanpassen gratis naar de opdrachtgever toekomen om het zadel nogmaals aan te passen. Voor reclames tussen 2 en 6 weken worden de voorrijkosten berekend, na 6 weken wordt het volledige bedrag berekend.

Artikel 13 Overmacht

13-1 Ingeval Zorro’s ZadelService niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Zorro’s ZadelService bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14-1 Zolang Zorro’s ZadelService geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Zorro’s ZadelService.
14-2 Zorro’s ZadelService heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 15 Betaling

15-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant of binnen 7 dagen op de bankrekening te geschieden na indiening van de nota tenzij anders is overeengekomen.
15-2 Zorro’s ZadelService is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen aan de opdrachtgever een rente ad. 1.25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
15-3 Zorro’s ZadelService is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
15-4 Verrekeningen met vorderingen op Zorro’s ZadelService is niet toegestaan.

Artikel 16 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel

16-1 Indien Zorro’s ZadelService ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Zorro’s ZadelService bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Zorro’s ZadelService.
16-2 De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Zorro’s ZadelService verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder 16-3 bepaalde.
16-3 Zorro’s ZadelService in alle gevallen te allen tijde bevoegd is de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
16-4 Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.
16-5 Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Zorro’s ZadelService te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Zorro’s ZadelService bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Zorro’s ZadelService geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
16-6 Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
16-7 Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Zorro’s ZadelService daarvan terstond in kennis te stellen.
16-8 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
16-9 Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Zorro’s ZadelService tijdelijk ter beschikking gesteld.

Artikel 17 Garanties tweedehands artikelen

17-1 Op tweedehandsartikelen zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen ze niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal gekocht zijn.

Artikel 18 Geschillen

18-1 Op alle overeenkomsten is met Zorro’s ZadelService is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Zorro’s ZadelService is bevoegd van geschillen kennis te nemen.